Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003


Forumoverzicht  • Verhalen, reportages en meer  • Beste Reiziger
   
Registreren
 
 
 

Opeens Had Ik Het ... over treinen en ander openbaar vervoer, sinds 2003

Uit de file, in de trein ?

De beste bijdragen van Reizigers

Plaats een reactie

Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door SuperGhost » zo 28 maart 2010 18:55

Ik zeg ook niet dat er perse een kiosk moet staan. En overigens heb je weldegelijk ook op kleine stations met (lange) wachttijden te maken. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de overstappen op de bus, of het juist vertrekken vanaf huis, waarbij een trein vertraging heeft of uitvalt.

Ik denk meer aan:
Ministations (<1.000 reizigers)
- Een verwarmde wachtruimte
- Houten bankjes en een abri op de perrons
- SOS-paal

Kleine stations (1.000 t/m 3.000 reizigers + overstapstations <1.000 reizigers)
- Een verwarmde wachtruimte met daarin een kleine display (naar voorbeeld AV7) wanneer de eerstvolgende treinen én evt. bussen vertrekken
- Drankjes- en snackautomaat (1 voor het hele station)
- Houten bankjes en een abri op de perrons
- SOS-paal
- Toilet op het station of in een winkeltje aan de overkant waar treinreizigers gratis hun behoefte kunnen doen.

Middelgrote stations (3.000 tot 10.000 reizigers)
- Verwarmde wachtruimtes en een gedeeltelijk overdekt perron op de perrons en CTA's en een drankjes/snackautomaat (dit alles zoals Arnhem Velperpoort bijvoorbeeld heeft)
- Bij de stationsingang(en) een scherm met daarop de eerstvolgende vertrekken de treinen én bussen
- Kioskje, toilet

Grote stations (10.000 t/m 30.000 reizigers)
- Overdekte perrons met CTA's, verwarmde wachtruimtes en AV-7 (of hoger indien nodig) en een drankjes/snackautomaat en houten bankjes.
- Stationshal met een klein supermarktje, kiosk of fastfoodhandel en een boekhandeltje, een loket, een scherm met daarop de eerstvolgende treinen én bussen en toiletten

'Mega'stations (>30.000 reizigers)
- Overdekte perrons (liefst hele station overdekt) met CTA's, verwarmde wachtruimtes, CTA's, AV-21, spoorTV, en een kiosk
- Stationshal met: supermarkt, loket, boekhandel, busloket, fastfoodketen, nog enkele overige winkeltjes, groot scherm met daarop de eerstvolgende vertrekkende treinen én bussen, bemande toiletten en een ruimte waarin mensen kunnen werken (dus met stopcontacten voor laptops, en gratis internetaansluitingen etc.)
- Op of bij het station (evt.) een kantoortje van de (spoorweg)politie.

Op alle stations gelden natuurlijk de basisvoorzieningen, zoals een kaartjesautomaat (voorzien van chipkaartfuncties), omroepinstallatie, etc.

Op de wat kleinere stations mogen best voor voorzieningen komen als de gemeente of particulier (zoals bijv. een plaatselijke patatboer) daar dan ook zelf voor betaald. Dan moet de NS dat gewoon toestaan zonder daarover veel ophef te maken of een belachelijk hoge huur te vragen.
regelmatige gebruiker van de stations Nijmegen Heyendaal, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Lichtenvoorde-Groenlo en Zevenaar

SuperGhost
Berichten: 14731
Geregistreerd: vr 01 aug 2008 15:36
Woonplaats: Nijmegen/Eibergen
Heeft Bedankt: 2 keer
Ontvangen Bedankjes: 12 keer
Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door Nieuws » wo 05 mei 2010 12:05

Fiets en ov dreigen onderspit te delven

5 mei 2010

Uit de analyse van de demografische ontwikkelingen en leefstijlen is af te leiden dat in de toekomst de populariteit van de auto zal stijgen, terwijl de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets dreigt af te nemen. Mobiliteitspatronen zijn evenwel niet onveranderbaar. Door zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen, beweegredenen en belevingswaarden van de mobiele mens en de juiste prikkels op het juiste moment te geven kunnen mensen worden bewogen om hun mobiliteitspatronen aan te passen. Ouderen, allochtonen, fietsers en jongeren zijn doelgroepen die extra aandacht verdienen.

Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in zijn advies over de effecten van veranderingen in demografie en leefstijlen op mobiliteit ´Wie ik ben en waar ik ga´(PDF!). Het rapport stelt dat in de toekomst de auto in populariteit zal stijgen, terwijl de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets dreigt te dalen. De toekomstige ouderen zullen meer van de auto gebruik maken dan de ouderen van nu en dat ook langer blijven doen. De populariteit van het openbaar vervoer neemt bij deze groep af. In de regio’s waar krimp optreedt, komt als gevolg van afnemende dichtheid het gebruik van het openbaar vervoer onder druk te staan en zal het autoverkeer nog meer terrein winnen.

In groeiende regio’s zal als gevolg van een toename van de mobiliteit tussen stadcentra en randgemeenten de druk op wegen en openbaar vervoervoorzieningen nog verder toenemen. Allochtonen die nu relatief nog veel gebruik maken van het openbaar vervoer zullen, als hun welvaartsniveau toeneemt, overstappen naar de auto. Verwacht wordt verder dat het fietsgebruik door allochtonen op zal schuiven naar het niveau van autochtonen, maar hierbij wel zal achterblijven.
De huidige jongeren, de zogenoemde nieuwe generatie, stellen hoge eisen aan informatie en aan de belevingswaarde. Het huidige openbaar vervoer lijkt slecht aan te sluiten bij hun wensen, aldus de Raad. Kijken we naar leefstijlen, dan zien we vooral een toename van sociale groepen die sterk kenmerken als status, gemak, snelheid, flexibiliteit, onafhankelijkheid waarderen. Deze kenmerken worden voornamelijk aan de auto toegedicht. De groeiende populariteit van de auto en de afnemende populariteit van het openbaar vervoer en de fiets bij de geschetste autonome ontwikkeling kunnen consequenties hebben voor de bereikbaarheid met name van stedelijke gebieden, de aantasting van landschappelijke waarden door aanleg van nog meer infrastructuur, de mate van CO2-reductie, de bereikbaarheid van het platteland per openbaar vervoer, de kosten van mobiliteit om er een paar te noemen. Deze trends lijken het tegenovergestelde te bewerkstelligen van wat in het kader van de duurzaamheid wordt nagestreefd. Volgens de Raad dus alle reden om met beleid in te spelen op deze trends.

De Raad doet hiertoe een aantal aanbevelingen:

Stem de vervoerwijzen nadrukkelijker af op wensen en behoeften van ouderen
Voor de groep ouderen geldt dat zelfstandigheid, veiligheid (sociaal en in het verkeer) en gemakkelijke toegankelijkheid (fysiek en qua complexiteit) belangrijke beweegredenen zijn om voor de ene of andere vervoerwijze te kiezen. De Raad is van mening dat hier een belangrijke opgave ligt voor het openbaar vervoer om het materieel ook voor ouderen toegankelijk te laten zijn en in de dienstregeling rekening te houden met op- en overstaptijden die ook voor ouderen haalbaar zijn.
Tegelijkertijd dient voorkomen te worden dat het imago van het openbaar vervoer zich versterkt in de richting van ‘vervoer dat alleen voor ouderen is bedoeld’. Op de weg kan de positie van ouderen worden versterkt door educatie en voorlichting zowel aan ouderen als andere verkeersdeelnemers, technologische ondersteuning in het voertuig en door het creëren van een overzichtelijke, zelfverklarende verkeersomgeving inclusief bebording.

Anticipeer in het regionaal verkeers- en vervoerbeleid op krimp
In krimpende regio’s moet rekening worden gehouden met een afnemend draagvlak voor een fijnmazig openbaar vervoernetwerk en met minder middelen voor investeringen. Vérgaande regionale samenwerking is nodig om centrumfuncties te behouden of te versterken en daarmee een basis te leggen voor een levensvatbaar vervoersysteem. Hier zal de focus meer gericht moeten worden op maatwerk zoals vraaggericht, oproepbaar openbaar vervoer, maar ook maatwerk bij het inzetten van ICT-toepassingen.

Ga in groeiende regio’s met robuuste netwerken en een ondernemend openbaar vervoer de druk op wegen en openbaar vervoer te lijf.
Blijft daarbij wel alert op overinvesteringen met het oog op afvlakking van de groei op lange termijn. In groeiende regio’s moet voor de middellange termijn rekening worden gehouden met een toenemende druk op de wegen en het openbaar vervoer. Op de lange termijn (na 2040) zal de groei ook in deze regio’s omslaan naar een krimp van de bevolking met als gevolg een daling van de congestie op het wegennet.

Stimuleer het gebruik van de fiets onder allochtonen
In mobiliteitsbehoefte en -gedrag is er betrekkelijk weinig verschil tussen allochtone en autochtone groepen. Allochtonen reizen nu nog veel samen, maar de kans bestaat dat dit minder wordt naarmate de sociaaleconomische positie van allochtonen sterker wordt en het autobezit en -gebruik toenemen. Het openbaar vervoergebruik dat nu nog vrij hoog is bij deze groep, zal dan waarschijnlijk minder worden. Maatregelen om aan de wensen en behoeften van (jonge) allochtonen tegemoet te komen, zijn niet anders dan bij andere bevolkingsgroepen. Een uitzondering vormt de houding van allochtonen ten aanzien van de fiets. De Raad beveelt aan om allochtone bevolkingsgroepen meer met de fiets in aanraking te brengen. Dat vraagt aandacht voor verkeersveiligheid en het stimuleren van voorbeeldgedrag.

Sluit bij de ontwikkeling van de vervoerwijzen aan op de wensen en behoeften van de nieuwe generatie en zorg voor imagoverbetering
Jongeren communiceren op een andere wijze dan hun ouders. Dank zij de digitale media staan ze in verbinding met vrijwel iedereen. Ze ontlenen evenals hun ouders status aan materiële zaken en sociale positie, maar de invulling is anders. Status wordt bijvoorbeeld ontleend aan het aantal vrienden op hyves. Gemak, snelheid en flexibiliteit worden steeds belangrijker. De nieuwe generatie is zelfstandig, hecht eraan zijn tijd zoveel mogelijk op een prettige en nuttige manier te besteden en heeft het niet voorzien op gezag en autoriteit. Willen openbaar vervoer en fiets bij deze groep terrein winnen, dan zullen deze vervoerwijzen zich zo moeten ontwikkelen dat aan die behoeften wordt voldaan en dat het imago van deze vervoerwijzen navenant verbetert. Daarbij dient met name te worden geïnvesteerd in (onderlinge) communicatie, gemak en een eigen identiteit.

De Raad doet verder een aantal aanbevelingen ten aanzien van leefstijlen. Zo moeten er voldoende keuzemogelijkheden voor mobiliteit komen. Van overheden, bedrijven en dienstverleners vraagt dat: het bieden van keuzevrijheid in plaats van vaste arrangementen in combinatie met financiële beloning van (collectief) gewenste keuzes. Zo dienen overheden diverse modaliteiten te faciliteren, waarbij de (vanuit collectief oogpunt) meest gewenste alternatieven het meest aantrekkelijk worden gemaakt. Verder acht de Raad het gewenst dat alles wordt gedaan om een efficiënt gebruik van de schone auto te bevorderen door statusverhoging van de schone en zuinige auto te stimuleren. En de auto te benaderen als schakel in de keten van verplaatsingen en vlotte overstappen op andere vervoerwijzen te faciliteren zoals P&R-voorzieningen en transferia aan de rand van de stad.

Ten aanzien van het openbaar vervoer constateert de Raad dat bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) een indeling van de potentiële reizigers naar mobiliteitstijlen al enige jaren onderdeel van de marketingstrategie is. Deze strategie begint naar het lijkt zijn vruchten af te werpen. In het regionale openbaar vervoer is een marketingstrategie geen vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering. Dat heeft alles te maken met de wijze van aanbesteding in het regionaal openbaar vervoer. In het advies ‘Ondernemend regionaal openbaar vervoer voor meer reizigers’ doet de Raad een aantal aanbevelingen om daar verandering in te brengen.

De Raad vindt verder dat het gebruik van de fiets gezien de voordelen voor milieu en leefbaarheid moet worden gekoesterd en gestimuleerd. Dat kan door:
- Statusverhoging van de fiets te stimuleren;
- Allochtone bevolkingsgroepen meer in aanraking te brengen met de fiets en de gezondheidsaspecten van fietsen te blijven benadrukken;
- Een fietsambassadeur te benoemen die kan worden ingezet om het fietsgebruik bij jong en oud te promoten;
- Meer financiële middelen beschikbaar te stellen voor de aanleg van veilige routes en stallingsvoorzieningen zowel in de stad als op het platteland en voor gerichte, bij leefstijlen aansluitende promotieacties.

Verder moet het (keuze)gemak voor de reiziger verbeteren. De mobiliteitsystemen kunnen een kwaliteitsprong maken door de digitale mogelijkheden (navigatiesystemen, beeld en visuele informatie) optimaal te benutten. En met behulp van eParticipatie is de betrokkenheid van de burgers bij het vinden van oplossingen te vergroten, aldus de Raad.

Bron: Verkeersnet

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door lamotep » wo 05 mei 2010 13:19

Ik was vorige week in Zuid-Duitsland en daar zijn de ontwikkelingen rond vergrijzing en ontvolking van het platteland al een stuk verder dan hier. Vooral het belangrijke scholierenvervoer krimpt daar door de vergrijzing in zeer rap tempo. Wellicht een voorproefje van waar het in Nederland ook naar toe gaat.

Meest opvallend is dat er in veel regio's (zelfs op korte afstand van de grotere steden) nauwelijks nog busvervoer is. De meeste lijnen rijden twee of drie keer per dag (uitsluitend op schooldagen), niet-scholieren zijn volledig aangewezen op de auto. In het weekend en tijdens de schoolvakanties rijdt er buiten het stadsvervoer vrijwel nergens nog een bus (uitgezonderd naar wat toeristische attracties).

Voor veel regio's is met name de lokale spoorlijn de enige levensader, waarbij er vanuit gegaan wordt dat mensen in staat zijn om met eigen vervoer het dichtstbijzijnde station te bereiken. De meeste regio's kiezen voor treinvervoer i.p.v busvervoer omdat de ervaring leert dat je automobilisten wel in de trein kunt lokken (de P+R parkeerplaatsen zijn zelfs in de kleinste dorpen goed gevuld) maar niet in de bus.

lamotep
Berichten: 2807
Geregistreerd: zo 21 jan 2007 14:59
Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door Nieuws » ma 29 nov 2010 21:39

Sneeuw leidt tot drukste avondspits ooit

29 november 2010

DEN HAAG - De avondspits van maandag 29 november gaat de boeken in als de drukste avondspits in de Nederlandse geschiedenis. Als gevolg van de sneeuwval stond er rond zes uur ’s avonds 880 kilometer file op de Nederlandse wegen. Dat heeft de Verkeersinformatie van de ANWB gemeld. Hiermee heeft de avondspits de derde plaats behaald in het lijstje met drukste files ooit. Na half zeven begonnen de files snel af te nemen. Tegen zeven uur waren de files op de Nederlandse wegen al gehalveerd.

De twee koplopers waren allebei ochtendspitsen. Op 25 maart 2008 stond er in totaal 888 kilometer aan files, maar 8 februari 1999 blijft met 975 kilometer de absolute recordhouder.
Vooral in de regio’s Utrecht en Amsterdam passen automobilisten hun tempo merkbaar aan. De langste files stonden rond half zes op de A27. In beide richtingen stond daar toen meer dan 50 kilometer file. Ook op de A12 stond om half zes in beide richtingen meer dan 40 kilometer file.

Volgens de ANWB is het opvallend dat de sneeuwval voorlopig nog niet tot grote ongelukken op de weg heeft geleid. Normaal telt Nederland op maandag rond half zeven, op het hoogtepunt van de spits, zo’n 200 kilometer file.

Door sneeuwval regende het maandagmiddag vooral meldingen over aanrijdingen in Limburg. Dat vertelden woordvoerders van de beide Limburgse politiekorpsen. De aanrijdingen doen zich zowel op snel- als binnenwegen voor. Het gaat vooral om glijpartijen met blikschade; rond halfvijf was er één aanrijding met letsel gemeld. Rijkswaterstaat heeft snelwegen en provinciale wegen maandagochtend preventief tweemaal met zout bestrooid en stuurde sinds het begin van de sneeuwval rond drie uur de strooiwagens opnieuw de wegen op.

De dienstregeling van de Nederlandse Spoorwegen heeft vooralsnog geen last van de sneeuwval. Dat heeft een woordvoerder gemeld. Het winterse weer leidde tot vijf uur nergens in het land tot noemenswaardige vertragingen. De NS stelt goed voorbereid te zijn op winters weer. Tijdens een grote oefening op 10 oktober is de winterdienstregeling getest die in werking treedt bij overmatige ijzel of sneeuwval.

De NS wacht berichten van het nieuwe Operationele Controle Centrum Rail (OCCR) af, dat continu in de gaten houdt of het winterse weer de reguliere dienstregeling in de war kan gaan schoppen.

Schiphol ondervindt maandag vrijwel geen hinder van de sneeuw. De banen zijn schoongeveegd, waardoor het gros van de vluchten kan doorgaan. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven laten weten. Wel zijn tien vluchten geannuleerd omdat vliegvelden elders in Europa met overvloedige sneeuwval hadden te kampen, onder meer in München, Edinburgh en Glasgow. Het gaat zowel om vluchten die vanaf deze steden naar Schiphol zouden vertrekken, als vluchten richting deze plaatsen.

Top tien drukste spitsen:
De top 10 van drukste spitsen aller tijden: (bron ANWB)
1. 8 februari 1999: 975 kilometer, sneeuwval en gekantelde vrachtwagens, ochtendspits
2. 25 maart 2008: 888 kilometer, sneeuw, dag na Pasen, ochtendspits
3. 29 november 2010: 871 kilometer, sneeuwval, avondspits
4. 25 november 2005: 810 kilometer, sneeuw, avondspits
5. 26 februari 2004: 760 kilometer, winterweer met sneeuwval, ochtendspits
6. 17 december 2009: 671 kilometer, sneeuwval, ochtendspits
7. 6 maart 2006: 660 kilometer, sneeuw en einde krokusvakantie, ochtendspits
8. 26 mei 2009: 605 kilometer, noodweer, onweersbuien, windstoten, ochtendspits
9. 13 november 2006: 594 kilometer, regen, ochtendspits
10. 16 november 2006: 592 kilometer, regen, avondspits

Bron: NU

Nieuws
Medewerker Forum
Berichten: 15377
Geregistreerd: wo 19 maart 2008 14:12
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door SuperGhost » ma 29 nov 2010 22:32

lamotep schreef:Ik was vorige week in Zuid-Duitsland en daar zijn de ontwikkelingen rond vergrijzing en ontvolking van het platteland al een stuk verder dan hier. Vooral het belangrijke scholierenvervoer krimpt daar door de vergrijzing in zeer rap tempo. Wellicht een voorproefje van waar het in Nederland ook naar toe gaat.

Meest opvallend is dat er in veel regio's (zelfs op korte afstand van de grotere steden) nauwelijks nog busvervoer is. De meeste lijnen rijden twee of drie keer per dag (uitsluitend op schooldagen), niet-scholieren zijn volledig aangewezen op de auto. In het weekend en tijdens de schoolvakanties rijdt er buiten het stadsvervoer vrijwel nergens nog een bus (uitgezonderd naar wat toeristische attracties).

Voor veel regio's is met name de lokale spoorlijn de enige levensader, waarbij er vanuit gegaan wordt dat mensen in staat zijn om met eigen vervoer het dichtstbijzijnde station te bereiken. De meeste regio's kiezen voor treinvervoer i.p.v busvervoer omdat de ervaring leert dat je automobilisten wel in de trein kunt lokken (de P+R parkeerplaatsen zijn zelfs in de kleinste dorpen goed gevuld) maar niet in de bus.
Interessant verhaal. Ik denk dat het scholierenvervoer ook als aparte lijnen niet houdbaar zou zijn. Ik denk dat je dat moet combineren met het reguliere busvervoer. Niet langs elkaar heen gaan werken.

Ik denk dat Duitsland wel meer treinhaltes op het platteland heeft dan Nederland (maar misschien is die beeldvorming verkeerd bij mij), maar dat het beeld wat je over Duitsland schept ook in Nederland zou kunnen, maar dat er wel wat moet veranderen:
1. Ook stations in kleinere dorpen (maar daar wil NS niet graag aan meewerken: zie Stroe, Barneveld Noord en Hoevelaken)
2. Op alle lijnen ook een stoptrein (dus ook op bijv. Amersfoort-Apeldoorn en Ede-Utrecht)
3. De missende spoorlijnen alsnog aanleggen*.
4. De museumlijnen weer in dienst nemen** (en bij sommigen ook doortrekken)

*Denk aan:
Breda - Gorinchem - Utrecht,
Kesteren - Rhenen + Veenendaal - Amersfoort,
Winterswijk - Enschede,
Emmen - Veendam - Groningen,
Heerenveen - Heerenveen (- Sneek),
Hilversum - Huizen - Almere

**Denk aan:
Boxtel - Uden (en doortrekken naar Nijmegen)
Dieren - Apeldoorn
Nijmegen - Groesbeek - Kleve
Lage Zwaluwe - Raamsdonksveer (en doortrekken naar 's-Hertogenbosch)
Schin op Geul - Bocholtz (en doortrekken naar Aachen Hbf)
Hoorn - Medemblik (en evt. doortrekken via Afsluitdijk naar Harlingen)

Wat ik zelf wel leuk zou vinden (maar volstrekt niet haalbaar natuurlijk):
Vlissingen - Breskens - Oostburg - Brugge
Maassluis - Rozenburg - Hellevoetsluis - Stellendam - Ouddorp - Haamstede-Burgh - Middelburg

Dat zie ik echter in Nederland niet gebeuren, dus dan houdt je het huidige bussysteem (alleen in iets meer afgeslankte vorm)
regelmatige gebruiker van de stations Nijmegen Heyendaal, Nijmegen, Arnhem, Zutphen, Lichtenvoorde-Groenlo en Zevenaar

SuperGhost
Berichten: 14731
Geregistreerd: vr 01 aug 2008 15:36
Woonplaats: Nijmegen/Eibergen
Heeft Bedankt: 2 keer
Ontvangen Bedankjes: 12 keer
Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door Eix » ma 29 nov 2010 23:05

Waarom zou je investeren in spoor als de rentabiliteit van dergelijke spoorlijnen alleen maar daalt vanwege de vergrijzing?

Die P+R voorzieningen zijn eerder kunstgrepen om toch nog wat volk in die trein te krijgen. Daarnaast is het OV in dergelijke regio's eerder een sociale basisvoorziening dan echt gericht op bereikbaarheid. Bereikbaarheid van zo'n regio kan immers beter gewaarborgd worden door de auto.

Overigens, ik ben zelf ook niet enorm auto-minded maar in dunbevolkte gebieden is de trein doorgaans toch het minst ideale alternatief op vele vervoersrelaties. Wat jij voorstelt is het opwaarderen van het netwerk. Dit zou je dan sowieso moeten combineren met aantrekkelijke frequenties. Echter, dergelijke investeringen leiden denk ik niet tot voldoende extra reizigers.

Avatar gebruiker
Eix
Berichten: 1090
Geregistreerd: di 16 aug 2005 16:17
Bericht Re: Uit de file, in de trein ? door Vinny » ma 29 nov 2010 23:20

Het belangrijkste punt is, dat taxi^s in Duitsland gewoon betaalbaar zijn. Je kunt dus vanaf het station de taxi nemen voor 12 euro. Dat lukt in Nederland gewoon niet voor die prijs... glimlach

Avatar gebruiker
Vinny
Spoormedewerker
Spoormedewerker
Berichten: 6989
Geregistreerd: wo 14 dec 2005 23:54
Woonplaats: Heeg
Heeft Bedankt: 1 keer
Ontvangen Bedankjes: 3 keer
 

Plaats een reactie

Vorige

Keer terug naar Beste Reiziger

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 1 gast